România fără cuști

Politica de Confidențialitate

„România fără cuști” este un proiect al Asociației Freedom and Respect for EveryEarthling (F.R.E.E.).

Asociația Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), persoană juridică română, cu sediul în Timișoara, str. Preot Alexandru Bălaș, nr. 6-8, etaj 2, ap. 12, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor cu nr. 24277/A/2017, cod de înregistrare fiscală 38020161, înțelege să își actualizeze politica de prelucrare a datelor cu caracter personal în vederea respectării noilor reguli introduse prin Regulamentul General de Protecția datelor, nr. 679 din 27 aprilie 2016, aplicabil în Uniunea Europeană (GDPR) pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Domeniul de aplicare al GDPR – Regulamentul stabileşte un set unic de reguli, destinat protejării eficiente a vieţii private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

 • este direct aplicabil în toate statele membre UE;
 • protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date.
Prin această Politică îți aducem la cunoștință:
 • Identitatea și datele de contact ale operatorului de prelucrare a datelor personale, respectiv Asociația Freedom and Respect for Everything;
 • Anumite concepte importante referitoare la datele cu caracter personal;
 • Ce date personale prelucrăm;
 • În ce scop folosim aceste date;
 • Cui putem transmite datele;
 • Ce drepturi ai în ceea ce privește datele.
Ce sunt datele cu caracter personal?

Date cu caracter personal înseamnă orice informație sau informații care pot fi utilizate pentru a identifica o persoană în mod direct sau indirect și pot include: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de domiciliu, număr de telefon, adresa de e-mail, numărul de telefon mobil, numele de utilizator, fotografii de profil, date de localizare etc.

Ce înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Ce date cu caracter personal prelucrăm?

Categoriile de date personale pe care Asociația F.R.E.E. le prelucrează sunt:

 • Informații de identificare și contact;
În ce scop prelucrăm datele?

Datele cu caracter personal sunt prelucrate de către Asociația F.R.E.E. în următoarele scopuri:

 • Transmiterea informațiilor cu privire la programul, fondul sau evenimentul susținut în cadrul Asociației;
 • Comunicarea activităților derulate de Asociația F.R.E.E. în România, care pot fi de interes pentru persoanele vizate;
 • Îndeplinirea obligațiilor de plată a donațiior și sponsorizărilor;
 • Expedierea de materiale informative prin Poșta Română / curierat rapid membrilor și voluntarilor.

Prelucrarea datelor se realizează în baza contractelor de donație și sponsorizare, prin acceptarea politicii privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-urile Asociației. În alte situații, prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu legislația în vigoare în materie civilă, fiscală, administrativă etc.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

Datele necesare prelucrării vor fi păstrate pentru o perioadă de maximum 5 ani, în funcție de categoria de date cu caracter personal prelucrată. Acestea pot fi șterse la cerere pe parcursul acestei perioade, dacă este cazul, cu excepția cazului în care acest lucru nu intră în conflict cu alte legi naționale în vigoare.

Transferul datelor cu caracter personal

După colectarea datelor de contact ca urmare a completării unei liste de primire a newsletterului în cadrul evenimentelor precum proiecții de film, mese de informare etc., precum și datele membrilor și voluntarilor, Asociația F.R.E.E. nu va transmite datele altor entități.

Asociația F.R.E.E. prelucrează datele dvs. cu caracter personal exclusiv pe teritoriul României, în condiții de maximă siguranță și doar în scopurile permise de Regulament și enumerate mai sus, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, în măsura în care există acordul tău prealabil.

Care sunt drepturile persoanei vizate?

În baza GDPR și a legislației conexe privind protecția datelor, beneficiezi de următoarele drepturi:

 1. Dreptul la informare și acces la datele cu caracter personal – ai dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că îți prelucrăm sau nu, datele cu caracter personal, iar în caz afirmativ, ai acces la datele respective și la informații privind modul/modalitatea în care ele sunt prelucrate.
 2. Dreptul la rectificare – oricând ne poți solicita să corectăm, fără întârzieri nejustificate, datele cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 3. Dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a ne solicita, fără întârzieri nejustificate, să fie șterse datele dvs. cu caracter personal în cazul în care acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de către noi.
 4. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a restrânge prelucrarea datelor personale, în anumite condiții
 5. Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul să primiți datele dvs. într-un format structurat, utilizat în mod curent și dreptul ca acestea să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 6. Dreptul la opoziție – te poți opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
 7. Dreptul de a formula obiecții – aveți dreptul de a formula obiecții față de anumite tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea în scopuri ce țin de marketingul direct. Dreptul dumneavoastră de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării directe de marketing este absolut și nu va fi negat în nicio circumstanță;
 8. Dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, București) sau justiției, pentru apărarea drepturilor încălcate.
 9. Dreptul la restricționarea prelucrării – posibilitatea de a obține restricționarea prelucrării în oricare dintre următoarele situații expres prevăzute:
  • exactitatea datelor pe care noi le prelucrăm este contestată;
  • prelucrarea datelor de către noi este ilegală și soliciți restricționarea utilizării lor de către noi;
  • în cazul în care solicitați datele pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. Restricționarea prelucrării se aplică pentru intervalul de timp în care verificăm dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.
Circumstanțe speciale

Transferul datelor în străinătate – datele cu caracter personal nu vor fi transferate în țări sau teritorii din afara Uniunii Europene, ele fiind folosite doar pe teritoriul României.

Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prinacte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii
despre orice astfel de prelucrare împreună cu informații despre logica implicată și despre semnificația și consecințele prelucrării.

Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecția datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării și stabilirea scopurilor relevante și a condițiilor de prelucrare. Când și ori de câte ori este necesar, vom căuta obținerea consimțământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.

În cazul petițiilor datele personale pot fi comunicate unei terțe persoane. În acest caz acest lucru va fi menționat în descrierea petiției. Datele comunicate vor include doar numele și prenumele semnatarului.

Pentru orice clarificări, sugestii și intervenții pe datele personale ne puteți contacta la adresa de e-mail: contact@freeanimals.ro.

“România fără cuști” (“Romania without cages”) is a project of the Freedom and Respect for Every Earthling Association (F.R.E.E.).
Freedom and Respect for Every Earthling (F.R.E.E.), a Romanian legal entity, headquartered in Timișoara, str. Preot Alexandru Bălaş, nr. 6-8, et. 2, ap. 12, registered in the Register of Associations and Foundations with no. 24277 / A / 2017, fiscal code 38020161, is updating its policy of processing personal data in order to comply with the new rules introduced by the General Data Protection Regulation, no. 679 of 27 April 2016, applicable in the European Union (GDPR) for the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free flow of such data.

Through this Policy we are informing you of:

 • Important concepts regarding personal data;
 • What personal data we process;
 • What purpose we use this data for;
 • To whom can we transmit the data;
 • Your rights regarding the data.
What is personal data?

Personal data means any information that identifies you or may identify you directly or indirectly. This means that personal information can include: surname, first name, identification number, email address, home address, mobile phone, username, profile photos, location data etc.

What does personal data processing mean?

Processing means any operation or set of operations performed on personal data or on personal data sets, with or without the use of automated means such as collecting, recording, organizing, structuring, storing, adapting or modifying, extracting, consultation, use, disclosure by transmission, dissemination or otherwise making it available, alignment or combination, restriction, erasure or destruction.

What personal data do we process?

The categories of personal data that F.R.E.E. is processing are:

 • Identification and contact information;
 • Data on the collaboration history;
 • Photos and videos.
For what purpose do we process the data?

Your personal data is processed by F.R.E.E. for the following purposes:

 • Transmitting information on the program, fund or event held within the Association;
 • Communicating the activities carried out by F.R.E.E. in Romania, which may be of interest to you;
 • Fulfillment of the donation and sponsorship obligations;
 • Sending informative materials through Poșta Română (national operator in the field of postal services) / fast delivery to members and volunteers.

Data processing is done on the basis of donation and sponsorship contracts, by accepting the personal data processing policy on the Association’s sites. In other cases, the processing of personal data is carried out in accordance with the legislation in civil, fiscal or administrative matters etc.

The length of processing of personal data

The data required for processing will be kept for a maximum of 5 years, depending on the category of the processed personal data. They may be erased on demand during this period, if applicable, unless this contradicts other applicable national laws.

Transferring personal data

After collecting contact details as a result of completing a newsletter list during events such as film screenings, tablings, as well as collecting members’ and volunteers’ data, F.R.E.E. will not transmit the data to other entities.

F.R.E.E. processes your personal data exclusively on the territory of Romania.

Your rights regarding the processed data

Based on GDPR and related data protection legislation, you have the following rights:

The right of access – this means that you have the right to obtain confirmation from us that we process your personal data or not, and if so, you have access to the data and to the information on how it is processed.

The right to data portability – you can receive your data in a structured format, how it is currently used, and the data may be transmitted directly to another operator if this is technically feasible.

Right to opposition – You can oppose the processing of personal data when processing is necessary for the performance of a task that is in the public interest or when it concerns a legitimate interest of the operator.

Right to rectification – you may ask us to correct, without undue delay, inaccurate personal data. Correction shall be communicated to each recipient to whom the data was transmitted, unless this proves impossible or involves disproportionate efforts.

Right to data deletion – the right to ask us, without undue delay, to erase your personal data if it is no longer necessary to fulfill the purposes for which it was collected or processed by us. Also, at any time, you can oppose processing if there are no legitimate reasons to prevail, or your personal data has been processed in violation of the law, or they must be deleted to comply with a legal obligation that we have.

The right to restricted processing – the possibility to obtain restriction of processing in any of the following situations expressly provided:

 • the accuracy of the data we process is being disputed;
 • data processing by us is illegal and you request that we limit our use of it;
 • if you request the data for finding, exercising or defending a right in court. Restriction of processing is applied for the time frame during which we verify that our legitimate rights outweigh your rights.

For any clarifications, suggestions or requests regarding personal data, please contact us at: contact@freeanimals.ro.